HZZO

UPIS NOVIH POSLODAVACA/RADNIKA

file

IZBOR/PROMJENA
DOKTORA SPECIJALISTE
MEDICINE RADA

Obrazac se popunjava i ovjerava u 4 primjerka: za poslodavca, novoizabranog doktora specijalistu medicine rada, dosadašnjeg doktora specijalistu medicine rada i HZZO.

ZA PARTNERE USTANOVE

file

RA-1 UPUTNICA ZA
UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI RADNIKA

Ukoliko se pregledi vaših radnika obavljaju preko HZZO-a obavezno je dostaviti ispunjen i ovjeren obrazac RA-1 prije upućivanja radnika na pregled u medicinu rada.

file

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA PLAĆENIH NA IME PRETHODNOG PREGLEDA

PROFESIONALNE BOLESTI I OZLJEDE NA RADU

file

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

file

Prijava za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti

file

Prijava o ozljedi
na radu

file

Prijava o profesionalnoj bolesti

Upute za poslodavce

 • Prethodni pregled radnika

  PRETHODNI PREGLEDI RADNIKA
  Pravilnikom o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (”Narodne novine” broj 70/2010 ) propisana je obveza obavljanja pregleda koji su prema propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu
  utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada.

  Prethodni pregledi obavljaju se prije početka rada na navedenim poslovima, kao i u slučaju premještanja radnika na navedene poslove te u slučaju promjene uvjeta radnog mjesta na način da ono uključuje navedene poslove.

  Prethodni pregledi obavljaju se na temelju uputnice koju izdaje poslodavac – Tiskanica
  RA-1, a koja se nalazi pod HZZO. Prethodne preglede radnika obavlja doktor specijalist medicine rada koji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene
  zaštite radnika, a kojeg je odabrao poslodavac za svoje radnike sukladno odredbama
  Pravilnika o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (“Narodne novine”
  broj 12/14 , 149/14, 53/17, 129/2017).

  Nakon obavljenog prethodnog pregleda izabrani doktor specijalist medicine rada izdaje
  uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika za obavljanje određenih poslova (Tiskanica RA2). Predmetno uvjerenje sadrži naznačen rok u kojem je potrebno ponoviti utvrđivanje
  zdravstvene sposobnosti za navedene poslove (periodični pregled).

  Cijene preventivnih (prethodnih i periodičnih) pregleda u djelatnosti medicine rada
  utvrđene su člankom 18. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične
  zdravstvene zaštite (”Narodne novine” broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17 i 132/2017), a
  cijene pregleda i postupaka psihologa u okviru specifične zdravstvene zaštite sadržane su u
  članku 20. navedene Odluke.

  Troškove prethodnog pregleda snosi poslodavac, a Hrvatski zavod za zdravstveno
  osiguranje obvezan je vratiti navedeni iznos poslodavcu pod uvjetom da je poslodavac radnika
  zaposlio u roku od 45 dana od primitka zahtjeva za povrat uz predočenje odgovarajuće
  dokumentacije.

  Troškove periodičnih pregleda izravno snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 • Periodični pregled radnika

  PERIODIČNI PREGLEDI RADNIKA
  Periodični pregledi radnika definirani su člankom 6. stavkom 4. Odluke o osnovama za
  sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika (nastavno: Odluka)
  koja je objavljena u ”Narodne novine” broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17 i 132/2017.

  U smislu navedene Odluke periodični pregledi radnika jesu pregledi u cilju redovitog
  praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja radnika koji rade na poslovima s posebnim
  uvjetima rada, a koji su obavljeni u roku propisanom važećim pravilnikom o poslovima s
  posebnim uvjetima rada, propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te drugim zakonima i
  propisima, odnosno koji su obavljeni do najviše 30 dana prije isteka tog roka.

  Navedeni periodični pregledi obavljaju se na teret sredstava Hrvatskog zavoda za
  zdravstveno osiguranje.

  U slučajevima kada radnici iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti periodične
  preglede obaviti u propisanim rokovima (primjerice zbog bolovanja, korištenja rodiljnog
  dopusta, elementarnih nepogoda), preglede mogu obaviti prestankom navedenih okolnosti, no
  prije stupanja na poslove s posebnim uvjetima rada. U takvim slučajevima troškove obavljenih
  pregleda također će snositi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 • Kontrolni pregled radnika

  KONTROLNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA
  Kontrolni zdravstveni pregledi radnika u smislu članka 6. stavka 5. Odluke o osnovama
  za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika (”Narodne novine”
  broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16, 26/17, 132/2017, nastavno: Odluka) jesu pregledi koji se
  obavljaju unutar roka od 6 mjeseci od posljednjeg obavljenog periodičnog pregleda, u
  slučajevima kada se iz medicinskih razloga nije mogla donijeti ocjena o zdravstvenoj
  sposobnosti radnika obzirom na odstupajuće vrijednosti nalaza pretraga u okviru periodičnog
  pregleda, a očekuje se stabiliziranje odstupajućih vrijednosti na normalu.

  Troškovi kontrolnih pregleda radnika terete sredstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno
  osiguranje u skladu s člankom 18. stavkom 13. Odluke.

 • Izvanredni pregled radnika

  IZVANREDNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA
  U smislu članka 6. stavka 7. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju
  specifične zdravstvene zaštite radnika (”Narodne novine” broj 47/14, 157/14, 139/15, 28/16,
  26/17 i 132/2017: nastavno Odluka), izvanredni zdravstveni pregledi jesu pregledi na koje je
  radnike uputio poslodavac izvan propisanih rokova periodičnih pregleda te u slučajevima koji
  nisu obuhvaćeni kontrolnim pregledima.
  Troškovi izvanrednih pregleda radnika ne terete sredstva Hrvatskog zavoda za
  zdravstveno osiguranje u skladu s člankom 18. stavkom 14. Odluke.